Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

nataliana
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
nataliana
9932 320c 400
Reposted fromwombinka wombinka viazapominanie zapominanie
nataliana
Literatura to najprzyjemniejszy sposób ignorowania życia.
— Fernando Pessoa, Księga niepokoju spisana przez Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie
Reposted fromkitana kitana viazapominanie zapominanie
nataliana
9865 01b1 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viawszystkodupa wszystkodupa

April 21 2017

nataliana
Niekiedy spo­tyka­my ludzi zu­pełnie nam ob­cych, który­mi zaczy­namy się in­te­reso­wać od pier­wsze­go wej­rze­nia, ja­koś rap­townie, znienac­ka, za­nim choć słowem się do nich odezwiemy.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromblueinsane blueinsane viafearoflove fearoflove
nataliana
8279 9541 400
nataliana
Myślę, że z czasem, po trochu zbudowałam sobie jakby własny świat. I kiedy jestem w nim sama, jest mi nieco lżej na duszy. Ale fakt, że musiałam sobie taki zbudować, świadczy o tym, że jestem słabym człowiekiem, którego łatwo zranić.
— "Po zmierzchu"- Haruki Murakami
Reposted fromazathiana azathiana viaExplorers Explorers
nataliana
nataliana
1588 04df 400
Reposted fromadzix69 adzix69 viazapominanie zapominanie
nataliana
Jest taki okres, kiedy kobieta musi być piękna, żeby ktoś ją pokochał, a potem przychodzi czas, że ktoś musi ją kochać, żeby była piękna. 
— Françoise Sagan
nataliana
0616 09c0 400
Reposted fromkokosowas kokosowas viasentymentalna sentymentalna
nataliana
Nie przyzwyczajaj się do tego, co możesz utracić. 
— WA
Reposted frommartinif16 martinif16 viasentymentalna sentymentalna
nataliana
1085 53ee 400
Reposted fromnezavisan nezavisan viachouette chouette
nataliana
2461 e243 400
Reposted frommslexi mslexi viaweheartit weheartit
5039 e471 400
Reposted fromtosiaa tosiaa viapareidolie pareidolie
nataliana
2249 5304
Reposted fromlaters laters viakatalama katalama
nataliana
Nie można kochać delikatnie i nie można rozstać się delikatnie. Nie wierzę w tak zwane rozstanie z klasą. Tam, gdzie jedna strona cierpi, nie ma mowy o delikatności.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaExplorers Explorers
nataliana
Nauczona długim doświadczeniem wiem, co robić, gdy opuszcza mnie kolejna osoba, a źle sobie radzę, gdy ktoś chce ze mną zostać albo próbuje mnie zatrzymać.
— Joanna Bator – Ciemno, prawie noc
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapaulajnaaa paulajnaaa
nataliana
nataliana
Posłuchaj, jak mi prędko bije Twoje serce.
— Wisława Szymborska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl